Konkurs Fundacji SEMPER POLONIA

I. Organizator
Fundacja SEMPER POLONIA
ul. ks. I. Kłopotowskiego 11
03-718 Warszawa

II. Współorganizatorzy

Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, TV Polonia, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Polskie Radio dla Zagranicy.


III. Cele konkursu

Uczestnicy konkursu będą mogli przedstawić w pracach historie swoich rodzin i bliskich, którzy z różnych przyczyn zdecydowali się na emigrację z Polski bądź w wyniku przemian historycznych żyją dzisiaj na terytoriach państw ościennych. Poprzez konkurs chcielibyśmy się dowiedzieć w jaki sposób w ich rodzinach pielęgnuje się polskość oraz związki z Macierzą. Dzięki rozmowom i wywiadom z członkami rodziny i sąsiadami, uczestnicy konkursu będą starali dowiedzieć się czym jest polskość dla ich bliskich i jak trudna była droga do zachowania języka, tradycji i zwyczajów polskich na obczyźnie. Chcemy, by uczestnictwo w konkursie wzmocniło ich więź z Polską i pomogło odkryć nieznane fakty rodzinne. Do konkursu dopuszczone zostaną także prace dokumentujące losy wybitnych Polaków – działaczy polonijnych, artystów itp.
Organizując konkurs liczymy przede wszystkim na:
1. Zainteresowanie młodzieży polskiego pochodzenia historią własnych rodzin oraz poszerzenie jej wiedzy na ten temat.

2. Udokumentowanie ciekawych, nierzadko poruszających losów polskich rodzin na emigracji, powiązanych często z przełomowymi wydarzeniami historycznymi  i społecznymi.

3. Upowszechnienie wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego innych państw przez dokumentowanie losów wybitnych postaci polskiego pochodzenia –  działaczy społecznych, naukowców, artystów itp.

4. Promowanie dokonań literackich młodzieży polskiego pochodzenia oraz wspieranie młodych talentów.

IV. Warunki uczestnictwa

1.   Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski, szczególnie zainteresowaną tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 14 do 26 lat włącznie.

2.  Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 31 października br.(decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia –Polskie losy”). Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:
•    wydruku tekstu pracy w języku polskim (praca powinna liczyć od 4 do 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu);
•    dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, który powinien zawierać informację o miejscu, obiekcie lub osobie prezentowanej na zdjęciu, datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz imię i nazwisko autora;
•    podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich;
•    krótkiej informacji o uczestniku konkursu – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy;
•    wykazu źródeł wykorzystanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystano z nich przy przygotowywaniu pracy).
Warunkiem koniecznym jest przesłanie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (płyta CD).

3.   Forma literacka pracy jest dowolna.

4.  Nadesłane prace, opracowanie i fotografie, przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

V. Ocena prac

1.  Do udziału w pracach jury zaproszeni zostaną przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, TV Polonia, Polskiego Radia dla Zagranicy, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Fundacji SEMPER POLONIA.

2.   Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
•    ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy;
•    samodzielność i umiejętność analizy tematu;
•    walory literackie pracy, język i ogólny styl tekstu;
•    rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł.

3.   Jury przyzna następujące nagrody:
•    I nagroda    – laptop;
•    II nagroda    – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    III nagroda    – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    IV – V     – cyfrowy aparat fotograficzny;
•    VI – X        – albumy, książki.

4.  Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje, których reprezentanci zasiadają w jury oraz inne instytucje bądź osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji.


VI. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imienia
i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika oraz nazwy szkoły lub uczelni                             w przypadku uczniów i studentów.

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „Śladami naszego dziedzictwa”, dokumentującej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”.

4.  Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags