Konkurs fotograficzny Fundacji Semper Polonia

I. Organizator

Fundacja SEMPER POLONIA

ul. ks. I. Kł7opotowskiego 11

03-718 Warszawa

II. Współorganizatorzy

Senat RP

III. Patronat medialny

Telewizja Polonia, Radio Polonia, miesięcznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami „Spotkania z Zabytkami”

IV. Cele konkursu

1. Zainteresowanie młodzieży polskiego pochodzenia miejscami i obiektami, historycznie związanymi z Polską, a znajdującymi się poza jej granicami.

2. Udokumentowanie ciekawych miejsc/zabytków/obiektów powiązanych często z przełomowymi dla historii Polski wydarzeniami historycznymi i społecznymi.

3. Upowszechnianie wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój dziedzictwa kulturowego innych państw przez dokumentowanie miejsc związanych z historią i kulturą Polski.

4. Promowanie dokonań artystycznych młodzieży polskiego pochodzenia oraz wspieranie młodych talentów.

 

V. Warunki uczestnictwa

1. Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski, szczególnie zainteresowaną tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 15 do 26 lat włącznie.

2. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 października br.(decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia –Utrwalone w kadrze”). Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:

 •  dokumentacji fotograficznej (minimum 3, maksymalnie 5 zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym) wraz z opisem (minimum 1 strona), który powinien zawierać historię i informację o miejscu/obiektach prezentowanych na zdjęciach, datę i miejsce wykonania zdjęć oraz imię i nazwisko autora;
 • podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich;
 • krótkiej informacji o danych osobowych – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy.

Warunkiem koniecznym jest przesłanie zdjęć w wersji elektronicznej (CD lub dyskietka).

3. Format zdjęć, kolorystyka oraz technika fotografowania jest dowolna.

4. Nadesłane prace przechodzą na własność Fundacji, która ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

VI. Ocena prac

1. Do udziału w pracach jury zaproszeni zostaną przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Telewizji Polonia, Polskiego Radia, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Fundacji SEMPER POLONIA.

2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

  • walory artystyczne zdjęć;

  • ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy;

  • samodzielność i umiejętność przedstawienia tematu.

3. Jury przyzna następujące nagrody:

  • I nagroda – zestaw komputerowy;

  • II nagroda – kamera cyfrowa;

  • III nagroda – cyfrowy aparat fotograficzny;

  • IV – V – aparat fotograficzny;

  • VI – X – albumy, książki.

4. Dodatkowe nagrody mogą ufundować instytucje, których reprezentanci zasiadają w jury oraz inne instytucje bądź osoby prywatne zainteresowane wsparciem idei konkursu.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imienia
i nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika oraz nazwy szkoły lub uczelni w przypadku uczniów i studentów.

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na stosowanie się do wszystkich postanowień tego regulaminu.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo umieszczenia najciekawszych prac w publikacji „Śladami naszego dziedzictwa”, dokumentującej konkurs „Ocalmy od zapomnienia”.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w kolejnych edycjach konkursu.


  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags