0fwe.jpg

Fundacja dla Uniwersystetu Jagiellońskiego od niemal dwudziestu już latwspiera Uniwersytet i propaguje wiedzę o krakowskiej Alma Mater w kraju i poza jego granicami. Jedną z idei realizowanych przez Fundację jest Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami głównymi są indeksy na krakowską Uczelnię.

W XII roku realizacji Konkursu dzięki dotacji z Senatu RP Fundacja ma szansę poszerzyć specjalną edycję konkursu skierowaną do młodzieży polonijnej. Konkurs ten ma charakter internetowego quizu, a nagrody główne stanowią wakacyjne kursy w Szkole Języka i -Kultury Polskiej UJ.

O Konkursie:

POLONIJNY KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTETACH

Konkurs organizowany jest przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, a środki finansowe na jego realizację pochodzą z dotacji Senatu RP na działania dla społeczności polonijnej. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie w wieku 18-30 lat i mieszkające poza granicami kraju.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
• Etap I – quiz internetowy;
• Etap II – test pisemny.

Ważne terminy:

•  22 października 2007 r. do 19 listopada 2007 r. – przyjmowanie zgłoszeń i quiz na stronie www.fundacja.uj.pl
•  23 listopada 2007 r. – ogłoszenie na stronie internetowej fundacji listy finalistów.
• 12 grudnia 2007 r. – spotkanie półfinałowe, które wyłoni zwycięzców Konkursu (z 8 osób finałowy test wyłoni 4 laureatów, którzy przyjadą do Polski po raz drugi na wakacyjne kursy /nagrody główne/)
•  lipiec 2008 r. – wakacyjne kursy dla laureatów.

szczegółowe informacje:
Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michał Rdzanek – koordynator konkursu
+48 12 632 38 30,
michal.rdzanek@fundacja.uj.pl

Lektury

Lektury do Polonijnego Konkursu Wiedzy o Uniwersytetach

1.  Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
2. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
3.  Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
4.  Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.

Regulamin

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY
POLONIJNEGO KONKURSU WIEDZY O UNIWERSYTETACH

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje I edycję Polonijnego Konkursu Wiedzy o Uniwersytetach.

§1

ORGANIZATOR

1. Polonijny Konkurs Wiedzy o Uniwersytetach, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Fundację dla UJ, zwaną dalej Organizatorem.

2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego czuwa Kurator Naukowy Konkursu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 18-30 lat przebywających poza granicami Polski posiadających polskie obywatelstwo. Wiek uczestnika określa się z dniem zgłoszenia do konkursu.

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie od 22.10.2007 r. do 19.11.2007 roku zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego i wypełni quiz konkursowy dostępny na stronach internetowych Organizatora www.fundacja.uj.pl (wszelkie dane podane przez uczestnika są podane osobiście przez niego, aktualne i zgodne z prawdą a podanie informacji nieprawdziwej naraża taką osobę na odpowiedzialność karną).

3. Listy osób zakwalifikowanych do finału zostaną opublikowane na stronach internetowych  Organizatora  w terminie  do 23 listopada 2007 roku.   Każdy uczestnik zostanie zaproszony na finał osobnym listem. Wszelkie uwagi dotyczące listy obecności należy zgłaszać w terminie do 30 listopada 2007 roku. Po tym terminie na listę obecności nie będą nanoszone żadne zmiany. Uczestnicy zaproszeni do Finału zobowiązani są potwierdzić swoją obecność droga mailową lub telefoniczną.

4. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z Organizatorem. Organizator zastrzega, iż czytana będzie tylko korespondencja elektroniczna, która w temacie zawierać będzie: „Konkurs Polonijny”.

5. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

§3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są wakacyjne kursy w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ w 2008 roku.

2. Osoby, które w teście finałowym udzielą mniej niż 40% poprawnych odpowiedzi nie otrzymują nagród głównych, mimo iż spełnią pozostałe wymagania.

3. Osoba, która nie zdecyduje się na przyjazd i odbycie wakacyjnego kursu, który wygrała, zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Organizatora. Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na gotówkę.

§4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu, ogłaszana przez Organizatora. Na ich podstawie opracowywane są testy i pytania konkursowe.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
PIERWSZY ETAP: ELIMINACJE – test na stronie www.fundacja.uj.pl od 22.10.2007 r. do 19.11.2007 roku * – quiz z pytaniami do wyboru. W przypadku, kiedy na ostatnim premiowanym udziałem w Finale miejscu będzie więcej niż jedna osoba z taką samą ilością punktów, zostanie brany pod uwagę czas, w jakim quiz został wypełniony.
DRUGI ETAP: FINAŁ – 12 grudnia 2007 r.* – 50–ciominutowy pisemny test szczegółowy (100 pytań) oraz dogrywka ustna dla osób, które uzyskały w finale taką samą ilość punktów (Kraków, Wilno?);

* UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału ze względów organizacyjnych.

3.  Wyniki testów i odpowiedzi ustnych oceniane będą przez Komisje złożone z pracowników naukowych Instytutu Historii UJ, powołanych przez Organizatora

4. Finał Konkursu zostanie rozegrany pomiędzy 8 osobami, które uzyskają największą ilość punktów w quizie internetowym. Osoby te w teście finałowym będą walczyć o 4 nagrody główne.

5.  Zwycięzcą finału zostają 4 osoby, które uzyskają największą ilość punktów z testu finałowego z zastrzeżeniem jednak postanowień § 3 ust. 2 Regulaminu.

6. Quiz na stronie uczestnicy wypełniają po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy oraz charakter quizu wyeliminuje możliwość ponownego pisania testu przez kandydata. Formularz będzie wymagał wpisania numeru PESEL, a pytania do quizu będą generowane każdorazowo z puli.

7.  Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Za odpowiedź nieprawidłową lub niejasną bądź niepełną – 0 punktów. Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa.

8. Punkty z eliminacji i finału nie sumują się.

9. Finaliści będą pisać szczegółowy, 50-ciominutowy test składający się ze 100 pytań. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób osiągnie tę samą ilość punktów z testu finałowego, zostanie pomiędzy nimi przeprowadzona dogrywka ustna o kolejne miejsca w punktacji.

§5

DOGRYWKA

1.   Dogrywka  to pojedynek osób,  które otrzymały taką samą ilość punktów z testu finałowego.

2.   Zasady dogrywki:

 a) Członkowie Komisji losują pytania dla uczestników dogrywki.

 b) Jeśli na zadane pytanie nie odpowie pierwsza osoba, pytanie przechodzi na kolejnych uczestników dogrywki i dalej, aż do osoby, która udzieli poprawnej odpowiedzi.

 c) Gdy dogrywka jest przeprowadzana między dwoma osobami, jeśli na zadane  pytanie  pierwsza osoba  nie  odpowie, a odpowie osoba  następna w kolejności, osoba, która nie udzieliła poprawnej odpowiedzi, spada na najniższą pozycję w puli miejsc finałowych, o które walczą uczestnicy dogrywki i kończy udział w dogrywce.

 d) Gdy w dogrywce biorą udział trzy osoby lub więcej, spośród biorących udział w dogrywce na pytanie poprawnie odpowie tylko jedna osoba – odchodzi z dogrywki, zdobywając najwyższe miejsce w grupie, a pojedynek toczy się pomiędzy pozostałymi osobami.

 e) W przypadku, gdy nikt z uczestników dogrywki nie odpowie na zadane pytanie, Komisja losuje kolejne pytanie.

 f) Dogrywka ustna jest upubliczniona, co daje możliwość natychmiastowego zgłaszania zastrzeżeń do rozstrzygnięć Komisji.

3. Po zamknięciu dogrywki następuje ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

4.   W przypadku rezygnacji przez finalistę z prawa do nagrody, wraca ona do Organizatora jako niewykorzystana nagroda.

. . .

 

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags