Informacja Ambasady Polskiej o wprowadzeniu w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 r. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w związku z organizacją EURO 2012

W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Rzeczpospolitej Polskiej i na Ukrainie oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 105, str. 1), Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o wprowadzeniu w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 r. tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych z:

1. Republiką Czeską;
2. Republiką Federalną Niemiec;
3. Republiką Litewską;
4. Republiką Słowacką;
5. w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6. w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Zgodnie z art. 28 kodeksu granicznego Schengen, w przypadku przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych stosuje się odpowiednio właściwe przepisy tytułu II. Obowiązujące przepisy nie zostały dodatkowo uściślone, aby umożliwić Państwom Członkowskim elastyczne podejście do sytuacji i przeprowadzanie kontroli granicznych
z intensywnością proporcjonalną do zagrożenia. W ustawie o ochronie granicy państwowej określono, iż w Polsce decyzję o wprowadzeniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych, poprzez wydanie rozporządzenia zgodnie z delegacją z art. 17a. Rozporządzenie będzie uwzględniać: odcinki granicy państwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo, przedłużona lub zniesiona; przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych; okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo lub przedłużona. W czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej będzie możliwe przekraczanie polskich granic wewnętrznych w 254 przejściach granicznych.

Środki podjęte przez Straż Graniczną będą ograniczać się do tego, co jest niezbędne z perspektywy porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskiego. Zależnie od zagrożenia kontrolowanie wszystkich osób przekraczających granicę nie zawsze jest konieczne. Kontrole prowadzone będą w oparciu o analizę ryzyka i dostępne informacje z ukierunkowaniem na powód przywrócenia kontroli granicznej. Przekraczanie polskich granic wewnętrznych, będzie możliwe w wyznaczonych przejściach granicznych, zgodnie z wykazem, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. c kodeksu granicznego Schengen. Obywatele Unii Europejskiej będą mogli przekraczać granicę państwową okazując ważny paszport lub dowód osobisty. Natomiast pozostali podróżni będą zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty, poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen i Polski. Działania Straży Granicznej w związku z Turniejem Finałowym zostaną skoncentrowane na głównych szlakach komunikacyjnych przecinających wewnętrzną granicę państwową oraz na wewnętrznych połączeniach lotniczych.

Kontrole będą ukierunkowane na ujawnianie osób mogących stanowić zagrożenie dla porządku publicznego oraz, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch graniczny. Straż Graniczna będzie współdziałać z innymi służbami krajowymi – Policją, Służbą Celną, ITD, Żandarmerią Wojskową. W szczególności kontrole graniczne będą miały na celu uniemożliwienie wjazdu do Polski osób, które potencjalnie mogą zagrażać bezpieczeństwu lub mogą nosić się z zamiarem zakłócania porządku publicznego w czasie imprez masowych organizowanych w ramach Turnieju EURO 2012.

W zakresie organizacji kontroli w przejściach granicznych Straż Graniczna będzie współdziałała z zarządcami dróg, infrastruktury kolejowej, zarządzającymi lotniskami oraz zarządzającymi portami i obiektami portowymi na zasadach określonych ustawą o ochronie granicy państwowej.

W czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej Straż Graniczna będzie wykorzystywać dostępne kanały wymiany informacji ze służbami granicznymi i policyjnymi państw sąsiednich w celu typowania pojazdów i grup osób do ewentualnej kontroli granicznej. Dodatkowo w działaniach kontrolnych w przejściach granicznych będą uczestniczyć funkcjonariusze służb państw sąsiednich w ramach realizacji wspólnych patroli.

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają prawo do stosowania, w określonych sytuacjach, odmowy wjazdu wobec cudzoziemców mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprez masowych związanych z Turniejem Finałowym, – co będzie skutkowało tym, iż w konsekwencji osoby takie nie wezmą udziału w publicznym oglądaniu meczy ani na stadionach, ani w strefie kibica.

O wprowadzeniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaną poinformowane Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski, jak również wszyscy właściwi ministrowie resortów spraw wewnętrznych państw członkowskich, stosujących prawo Schengen.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

ambasada polska w wiedniu paszporty, konsulat polski w wiedniu, ambasada polska w wiedniu paszport, polska ambasada w wiedniu paszport