Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Wiedniu informuje, że termin wyborów do Sejmu i Senatu RP
został ustalony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzieo 9 października 2011 r.
W Austrii Obwodowa Komisja Wyborcza zostanie powołana w Ambasadzie RP we Wiedniu.

Adres: 1130 Wien, ul. Hietzinger Hauptstrasse 42 C
Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00.
Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest dokonanie osobistego zgłoszenia do spisu
wyborców zawierające dane przewidziane w ustawie. Zgłoszenie powinno zawierad nazwisko i
imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy za granicą (i w kraju jeśli wyborca
posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu, datę i miejsce
jego wydania lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w paostwie członkowskim Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także miejsce i datę jego wydania oraz
numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonad najpóźniej w 3 dniu przed dniem
wyborów, tj. 6 października 2011 r. do godz. 16.00. Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieśd do
konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną.
Kodeks wyborczy wprowadził za granicą możliwośd głosowania korespondencyjnego. Jeśli wyborca
zamierza skorzystad z tej formy głosowania deklaracja w tym zakresie, wyrażona w zgłoszeniu do
spisu wyborców, musi wpłynąd do konsula najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
26 września 2011 r. do godz. 16.00.

[smartads] Uruchomiony zostanie specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za
pośrednictwem Internetu. W celu uproszczenia procedury zgłoszenia do spisu wyborców
zachęcamy Paostwa do skorzystania z tej możliwości. Zgłoszenie przy pomocu systemu może byc dokonane w terminie do 26 września 2011 r (w przypadku głosowania drogą korespondencyjną)
oraz do 6 października 2011 r. (w przypadku głosowania osobistego) najpóźniej do godziny 24.00 czasu polskiego.
Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających
zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę,
mające zamiar wziąd udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyc się przed wyjazdem w
zaświadczenie o prawie do głosowania, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Na żądanie osoby uprawnionej, zmieniającej miejsce pobytu, konsul, na podstawie spisu wyborców,
wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów będą na bieżąco aktualizowane na naszej stronie
internetowej.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Paostwowej Komisji Wyborczej
dostępne są na stronie internetowej: http://www.pkw.gov.pl/

Głosowanie korespondencyjne

1. Po uprzedniej deklaracji chęci skorzystania z tej formy głosowania, wyrażonej
w formie zgłoszenia do spisu wyborców do dnia 26 września 2011 r. Wyborca
otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:
1) zaadresowaną kopertę zwrotną;
2) kartę do głosowania*/karty do głosowania*;
3) kopertę na kartę do głosowania*/na karty do głosowania*;
4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;
5) instrukcję.
2. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w
informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętad,
że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na
oddanie głosu.
3. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania*/karty do głosowania*
umieścid w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę
zakleid.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta/karty do
głosowania w niej się znajdujące nie będzie/będą uwzględniona/e przy
ustalaniu wyników głosowania.
4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyd do zaadresowanej
na adres konsula koperty zwrotnej.
5. Do koperty zwrotnej należy także włożyd oświadczenie o osobistym i tajnym
oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisad na
nim miejscowośd i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisad.
Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go
spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu
wyników głosowania.
6. Kopertę zwrotną należy zakleic i odesłac na własny koszt na adres konsula.
Wyborca może do czasu zakonczenia głosowania tj. do godziny 21 dnia 9
października 2011 r. osobiście dostarczyd kopertę zwrotną do właściwej
obwodowej komisji wyborczej.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags

wybory 2011 prasówka, prasowka o wyborach, prasówka z wyborów