konkurs_top
Serdecznie zapraszamy polskich uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym, organizowanym przez SPK w Wiedniu przy współpracy Związku Piłsudczyków RP Oddział Dunaj w Wiedniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem “W poszukiwaniu śladów Niepodległości”.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego dla dzieci i młodzieży polskiej za granicą z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt.: „W poszukiwaniu śladów Niepodległości”

Patronat honorowy:
1. Jolanta Róża Kozłowska – Ambasador RP W Wiedniu.
2. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
3. prof. Bogusław Dybaś – Dyrektor Stacji Wiedeńskiej Polskiej Akademii Nauk.
4. Włodzimierz Szeląg – Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu.

§ 1 Zasady konkursu:
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „W poszukiwaniu śladów Niepodległości” jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu przy współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddziału Dunaj w Wiedniu.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą. Udział mogą brać uczniowie w wieku od 7 do 19 lat, uczęszczający do szkolnych punktów
konsultacyjnych i Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, uczniowie szkół polonijnych oraz dzieci i młodzież nieuczęszczające do szkół polskich poza granicami.

§ 2 Cele konkursu:
a) uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o okolicznościach odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów,
c) budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
d) kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych i ich wpływie na współczesność,
e) rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną,
f) poprawa kompetencji uczestników konkursu z zakresu fotografii i posługiwania się nowoczesnymi technologiami, w tym informatycznymi.

§ 3 Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie serii zdjęć, składającej się z 3 fotografii, przedstawiających wszelkie ślady związane z odzyskiwaniem przez Polaków Niepodległości w 1918 roku ( mogą to być tablice pamiątkowe, pomniki, miejsca bitew, spotkań polityków itp.),
b) Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych),
c) Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i podzielony na kategorie:
✓ grupa młodsza od 7 do 10 lat
✓ grupa średnia od 11 do 15 lat
✓ grupa starsza od 16 do 19 lat
d) Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną serię zdjęć. Oceniane będą tylko prace indywidualne i wcześniej nigdzie niepublikowane,
e) Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w wersjach ( do wyboru), jako:
✓ wydruk fotogramów o wielkości 13×18 cm lub większej (każde zdjęcie), podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika,
✓ plik ze zdjęciami zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie CD/DVD) w formacie JPG, minimalna rozdzielczość 150 ppi dla formatu zdjęcia 40x50cm(UWAGA: nie należy zmniejszać plików wyjściowych!),
✓ przesłać na adres mailowy w formacie JPG minimalna rozdzielczość 1500 pixeli dla formatu zdjęcia 40x50cm: sladyniepodleglosci@wp.pl
f) Każde zdjęcie i płyty należy czytelnie podpisać (imię, nazwisko, adres, wiek, nazwę szkoły). Do przesyłanej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową.
g) Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.
i) Konkurs trwa od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy podany powyżej, bądź na nośniku lub wydruku papierowym wraz z formularzem zgłoszeniowym pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego).
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Polnische Schule)
Kollegium Kalksburg
Promenadeweg 3
1230 Wiedeń
Austria.

§ 4 Zasady przyznawania nagród:
a) Spośród nadesłanych prac jury wybierze po trzy najlepsze prace w trzech grupach wiekowych. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność merytoryczną, atrakcyjność pomysłu i wykonania.
b) Przewidywane są nagrody rzeczowe: albumy, gry edukacyjny, książki. Organizator może przyznać również inne nagrody.
c) Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone w październiku 2018 r. Lista laureatów ogłoszona zostanie na stronie internetowej szkoły www.wieden.orpeg.pl. Nagrody zostaną wręczone w listopadzie 2018 r., podczas uroczystych obchodów w SPK w Wiedniu. Dokładny termin zostanie podany zainteresowanym.
d) Przyjazd i pobyt laureatów, którzy chcieliby nagrodę odebrać osobiście, odbywa się na własny koszt. Organizatorzy prześlą nagrody pocztą na wskazany adres.
e) Uwaga! Opiekunowie nagrodzonych przyjeżdżają na własny koszt.
f) W skład jury wchodzą nauczyciele SPK w Wiedniu, przedstawiciele Rady Rodziców, Ambasady RP w Wiedniu oraz polskich instytucji i artyści plastycy z Austrii.

§ 5 Postanowienia końcowe:
a) prace przesyłane są na koszt własny oraz własne ryzyko i nie podlegają zwrotowi,
b) biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie,
c) osoby nagrodzone wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na upublicznienie swoich prac.
d) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich prac w celach promocyjnych.
e) Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +43/1/8884158181 w godzinach pracy SPK w Wiedniu lub drogą mailową pod adresem wieden@orpeg.pl

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze prace!
Organizatorzy konkursu.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags