Cudzoziemcy od 15 maja 2012 r. mogą starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed 1 stycznia 1999 r. Decyzję o przywrócenie obywatelstwa polskiego podejmuje minister spraw wewnętrznych na wniosek osoby zainteresowanej.

15 maja 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać m.in. osoby, które na przełomie sierpnia 1962 r. i grudnia 1998 r. nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Cudzoziemcy, którzy w przeszłości mieli obywatelstwo polskie i utracili je przed 1 stycznia 1999 r. mogą starać się o jego przywrócenie u ministra spraw wewnętrznych. W tym celu cudzoziemiec musi się się zwrócić do ministra spraw wewnętrznych ze specjalnym wnioskiem. Natomiast cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po 1 stycznia 1999 r. mogli i nadal mogą występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym, umożliwiającym nabycie przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego. Do tej pory cudzoziemcy nie mogli starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Dotychczas cudzoziemcy mogli nabyć obywatelstwo polskie m.in. poprzez nadanie przez Prezydenta RP.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera m.in.:

dane cudzoziemca,
adres zamieszkania,
oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego,
informacje o okolicznościach jego utraty,
życiorys.
Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym m.in. przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, w postępowaniu stosując przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło: Zielona Linia

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags