1.3.Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada osoba, która potrafi udokumentować wymagane, według przepisów ubezpieczenia dla bezrobotnych, minimum okresu zatrudnienia[1]  i która, w czasie trwania pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pozostaje do dyspozycji[2] Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS).

 
Wysokość, jak i okres wypłacania powyższego świadczenia uzależnione są zarówno od czasokresu trwania stosunku pracy, jak i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.
 

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od długości okresów poprzedniego zatrudnienia i od wieku bezrobotnego i wynosi od 20 do 52 tygodni.

W wypadku udziału w szkoleniach organizowanych przez Urząd Pośrednictwa Pracy (AMS) okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zostaje odpowiednio przedłużony (nie dotyczy zasiłku doraźnego – Notstandshilfe).

1.4.Zasiłek doraźny (Notstandshilfe )
Prawo do otrzymania zasiłku doraźnego przysługuje bezrobotnym, których roszczenie do zasiłku dla bezrobotnych i świadczeń przedemerytalnych zostało wyczerpane a którzy pozostają do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS) i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Bezrobotni nie należący do wyżej wymienionych kręgów osobowych mogą, w sytuacjach wyjątkowych, otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i/albo zasiłek doraźny na łączny okres nie przekraczający jednego roku.

Wniosek o przyznanie zasiłku doraźnego należy złożyć przed upływem 3 lat, licząc od chwili zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z reguły przyznawany on jest na okres 52 tygodni a przed jego upływem należy złożyć wniosek o przedłużenie.

1.5.Świadczenie przedemerytalne (Pensionsvorschuss)
Bezrobotni, którzy wystąpili o przyznanie renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności do wykonywania zawodu, emerytury albo emerytury związanej z pracą wykonywaną w wyjątkowo ciężkich warunkach (Nachtschicht-Schwerarbeitgesetz) mogą otrzymać jako świadczenie przedemerytalne zasiłek dla bezrobotnych (lub zasiłek doraźny) na okres załatwienia niezbędnych formalności. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne nie muszą wykazywać gotowości do podjęcia pracy i nie muszą w czasie otrzymywania świadczenia pozostawać do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS).

Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest w wysokości należnego zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku doraźnego, nie może ono jednak przekroczyć dziennie 1/30 średnio przewidywalnej stawki przyszłej emerytury. Wynosi ona dla emerytury € 37,73, a dla renty inwalidzkiej € 30,07 dziennie. Jeżeli wysokość emerytury jest znana i wynosi mniej, podane powyżej stawki zostają odpowiednio obniżone.

W przypadku przyznania emerytury suma otrzymanego świadczenia przedemerytalnego zostaje odliczona od przysługującej nadpłaty emerytury i zwrócona Urzędowi Pośrednictwa Pracy. W razie otrzymania decyzji odmownej nie przysługuje żadna nadpłata do przysługującego wyższego zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku doraźnego.

W czasie pobierania świadczenia przedemerytalnego dopuszczalny jest, nie przekraczający 3 miesięcy, pobyt za granicą. Świadczenie przedemerytalne przysługuje także w trakcie pobytu w szpitalu, nawet w wypadku braku uprawnień do zasiłku chorobowego.

1.6.Zasiłek przejściowy (Übergangsgeld)
Osobom, które na skutek podniesienia granicy wieku emerytalnego nie mogły w latach 2004 – 2015 przejść na wcześniejszą emeryturę, przysługuje, do chwili nabycia prawa do emerytury, roszczenie do zasiłku przejściowego, jeżeli spełniają one wymogi konieczne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, były w okresie ostatnich 15 miesięcy co najmniej 52 tygodnie bezrobotne i pomimo intensywnych starań nie znalazły stałego miejsca zatrudnienia. Podane powyżej okresy (52 tygodnie/15 miesięcy) zostają, w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku tygodniowego, jak również w przypadku pobytu w sanatorium lub w domu opieki, odpowiednio przedłużone.

Wymogi te zostają również spełnione w przypadku udokumentowania wykonywania w przeciągu ostatnich 25 lat przed złożeniem wniosku, zatrudnienia podlegającego obowiązkowi płacenia składek ubezpieczeniowych i trwającego 780 tygodni, przy czym wymienione powyżej 25 lat zostaje rozszerzone na nie podlegające obowiązkowi płacenia składek z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia okresy opieki nad dzieckiem (do chwili ukończenia przez nie 15 roku życia). Zasiłek przejściowy przysługuje w wysokości podstawy wymiaru zasiłku dla bezrobotnych plus 25%, plus płatne dodatki rodzinne; co najmniej jednak w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, łącznie z dodatkiem wyrównawczym.

W przypadku braku perspektywy na znalezienie w najbliższej przyszłości dla (i przez) pobierającego świadczenie miejsca pracy, istnieje możliwość zwolnienia tej osoby przez Urząd Pośrednictwa Pracy (AMS) z obowiązku stałego pozostawania do dyspozycji tego urzędu i kontynuowania wypłacania zasiłku przejściowego np. w trakcie pobytu za granicą.

Podania o przyznanie powyższych świadczeń należy składać w regionalnych Urzędach Pośrednictwa Pracy (regionale Geschäftsstelle des AMS). Poza tym istnieje obowiązek niezwłocznego, najpóźniej przed upływem jednego tygodnia, informowania Urzędu Pośrednictwa Pracy o wszystkich istotnych zmianach dotyczących np. sytuacji ekonomicznej, przebywania na zwolnieniu lekarskim, zmiany miejsca zamieszkania, pobytu za granicą itd. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów kontrolnych, jak również odmówienie przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, lub szkolenia może spowodować utratę otrzymywanego świadczenia.

W trakcie pobytu za granicą, albo po zakończeniu pobierania przysługującego świadczenia, ochrona zdrowotna działa jeszcze przez okres następnych 6 tygodni, jeżeli ubezpieczenie zdrowotne obowiązywało (trwało) nieprzerwanie przez 6 tygodni, albo przez okres co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatniego roku.

1.7.Transfer zasiłków dla bezrobotnych z Polski do krajów UE, w których poszukuje się pracy
Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym transferu zasiłków dla bezrobotnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Jeżeli w Polsce ma się  prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy  się on także podczas poszukiwania pracy za granicą we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Lichtenstein, Norwegia i Islandia) oraz Szwajcarii.

 

Jeśli więc Polak chce szukać pracy w np. w Austrii,
i  dostawać tam przysługujący mu polski zasiłek musi spełnić polskie kryteria jego przyznania (pracować 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy). Dodatkowo musi:

 
· być przynajmniej przez 4 tygodnie zarejestrowany jako bezrobotny (ale uwaga! Może poprosić by czas ten skrócono; w tej sprawie decyzję musi wydać instytucja właściwa – w Polsce jest to odpowiedni wojewódzki urząd pracy),
 
· zgłosić instytucji właściwej zamiar wyjazdu w celu poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim i złożyć wniosek o wydanie formularza E 303 (U2) (niezgłoszenie faktu wyjazdu może spowodować utratę prawa do zasiłku w danym państwie),
 
. w ciągu 7 dni od momentu wyjazdu zgłosić się (zarejestrować) do właściwej instytucji (urzędu pracy) państwa, w którym zamierza poszukiwać pracy (termin ten w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony) – spełnienie tego warunku oznacza wypłatę zasiłku dla bezrobotnych również za okres pozostawania w podróży.
 
Jeśli nie zostanie zachowany termin 7 dni wówczas zasiłek będzie przysługiwał dopiero od dnia zarejestrowania, pomniejszony o czas pozostawania w podróży
 

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=62&#25

 [1] 52 tygodnie legalnego, podlegającego obowiązkowi płacenia składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia,  zatrudnienia, wykonywanego w ciągu ostatnich 2 lat od chwili złożenia wniosku o w/w. świadczenie.

 

[2] Osoby, którym zostanie zaproponowane zatrudnienie, muszą mieć możliwość i być zdolne do jego podjęcia, wykazywać gotowość do pracy, oraz muszą być bezrobotne.

Osoby, które pobierają zasiłek na dziecko i jednocześnie starają sie
o otrzymanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, muszą pozostawać do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS-Arbeitsmarktservice). Konieczne jest udowodnienie posiadania możliwości zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.

Osoby bezrobotne muszą pozostawać – dotyczy to możliwości podjęcia zatrudnienia w normalnych godzinach pracy, w wymiarze 20 godzin tygoniowo – do dyspozycji Urzędu Pośrednictwa Pracy (AMS) Dla bezrobotnych zajmujących się opieką nad dziećmi do 10 roku życia, lub nad dziećmi upośledzonymi wymóg opisanej powyżej dyspozycyjności zredukowano do 16 godzin normalnego tygodniowego zatrudnienia.

 

  

Nawigacja

Strona 1 2

<< Poprzednia strona

  
  
  

Komentarze31 komentarze do “ŚWIADCZENIA SOCJALNE”

 1. Dodał: Grazyna Ziolkowska - 15 November 2014 22:13

  Witam -mam pytanie chce mieszkac w Wiedniu-jakie mam szanse i musze spelniac warunki zeby uzyskac mieszkanie socjalne,lub kredyt mam zabezpieczenia mieszkaniowe w polsce?pozdrawiam Grazyna.

 2. Dodał: Bakula Katarzyna - 10 February 2015 17:57

  Dlaczego AMS odmowil mi swiadczen skoro pracowalam legalnie od 6 styczniado 15 grudnia 2014r? Mialam pelne swiadczenia pracowalam 13 godz tygodniowo z zewszystkimi swiadczeniami ? Pozdrawiam Katarzyna

 3. Dodał: natalia - 28 June 2015 10:35

  witam, mam pytanie.Pracuję z mężem w Austrii w pracy sezonowej ale na czas nieokreslony i czy bedac w ciazy mogę sie leczyc w polsce na ubespieczeniu zagranicznym, posiadam kartę icard ale w austrii i czy i czy otrzymam jakies pieniądze na dziecko jezeli mąż bedzie pracowałtam dalej

 4. Dodał: alicja caban - 4 October 2015 16:35

  pracowałam 7 lat w Austri ciężko musiałam operacje ręki od pracy. ręka jest niesprawna .Szef mnie zwolnił.Czy miał prawo.

 5. Dodał: aga - 8 October 2015 03:27

  witam. kilka lat pracowałam legalnie w Austrii. Jestem na urlopie wychowawczym wariant 30+6. Od 30.03. 2015 Austria mi nie wypłaci urlopu wychowawczego ,z powodu biurokracji w zasiłkami rodzinnymi .(zasiłku rodzinnego też nie wypłacają).Urzędasy w Austrii mówią tylko “proszę czekać”. Tak czekam już 6 miesięcy.Jak się harowało jak wół na Austriackich Bauerów było. ok.?? A TERAZ?? Ja się pytam :co mam dać dzieciom jeść??? niech żyją powietrzem??? Mam nadzieje że kiedyś zwrócą należyte mi zasiłki, tylko czy z moimi dzieciakami dożyję??? to jest dyskryminacja Polaków.

 6. Dodał: Baran Zdzisław - 21 October 2015 21:43

  Witam serdecznie .Czy muszę mieć meldowanie w Austrii żeby otrzymać rodzinne na dzieci mieszkające w kraju i jednocześnie otrzymywać dietę którą pobieram już od dwóch lat.Czy też zostanie mi zabrana dieta jak zacznę otrzymywać rodzinne .Czy mi się to opłaci .Proszę o poradę . Zdzisław .

 7. Dodał: Agata KONOPA - 4 December 2015 17:11

  WITAM MAM PYTANIE MAZ DOSTAL WYPOWIEDZENIE Z PRACY. RAZEM Z TYM WYPOWIEDZENIEM ZOSTALO WYPOWIEDZIANE NAM MIESZKANIE NIE MOZEMY ZNALESC MIESZKANIA ZE WYZGEDU NA TO ZE NIE MA UMOWY JEST NA WYPOWIEDZENIU GDZIE MAM SIE UDAC O POMOC I CZY GMINA POWINNA NAM TAKIE ZAPEWNIC MAMY DZIEVKO KTORE OSTATNI ROK CHODZI DO PRZECZKOLA ????

 8. Dodał: Arkadiusz Szymanel - 17 December 2015 13:23

  WITAM PRACUJE W AUSTRII OKOŁO 9 LAT NA BUDOWACH JAKO CIESLA DACHOWY PRACUJE PRZEZ LEASING FIRMY W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN PRZEZ OSTATNIE 2 LATA MAM PRZEPRACOWANE PONAD 52 TYGODNIE MAM ZAMELDOWANIE W AUSTRII AMS ODMÓWIŁ MI SWIADCZEN BEZROBOTNEGO I KAZAŁ WRACAC DO POLSKI WYSTAWIŁ MI PAPIER U2 DO POLSKIEGO URZEDU PRACY PONIEWAZ TAM JEST MOJA NARZYCZONA Z DZIECKIEM A MOJE MIESJSCE JEST PRZY RODZINIE NIEROZUMIEM OCO TU CHODZI TO JEST JAKAS DYSKRYMINACJA ?

 9. Dodał: Dariusz Beksa - 19 December 2015 19:58

  Dzień dobry,

  mam pytanie odnośnie zasiłku rodzinnego na dziecko które ukończyło 23 lata. Pracuje od 2012 roku w Austrii na umowie o pracę. I z tego co mi wiadomo można uzyskać zasiłek rodzinny do 5 lat wstecz (w moim przypadku byłyby to 3 lata) jednak z informacji jakie uzyskałam, okazało się że syn musiałbym zdać wszystkie egzaminy na studiach w terminie. Dodam że syn pracuje w niepełnym wymiarze czzsu pracy w Polsce również na umowię o pracę, dodatkowo studiuje zaocznie? Czy ktoś sie spotkał z podobną sytuacją?

  Pozdrawiam

 10. Dodał: Maria - 2 January 2016 09:30

  Posiadam druk U2. Czy moge zameldowac sie w Austrii na bezrobocie bez meldunku mieszkaniowego?jak wyglada sprawa ubezpieczenia. Dotychczas ubezpieczenie w Austrii oplacalam sobie sama

 11. Dodał: Lis Wacław - 13 January 2016 21:05

  Dlaczego AMS odmowil mi swiadczen skoro pracowalem legalnie od 20 lat Mialam pelne swiadczenia .Mam zameldowanie ,mieszkanie,ale ich to nie interesuje.Przez te lata płaciłem składki,a teraz powiedzieli ze bym szedł w Polsce na bezrobocie,jak to prawnie wygląda,prosze o pomoc. Pozdrawiam

 12. Dodał: Jacek - 28 January 2016 15:05

  Dlaczego AMS odmowil mi swiadczen skoro pracowalem legalnie od 4.5 roku. Mialam pelne swiadczenia .Mam zameldowanie ,mieszkanie,ale ich to nie interesuje.Przez te lata płaciłem składki,a teraz powiedzieli ze bym szedł w Polsce na bezrobocie,jak to prawnie wygląda,prosze o pomoc. Pozdrawiam

 13. Dodał: Aneta - 1 February 2016 15:18

  Witam
  dlaczego AMS odmówił mojemu mężowi świadczeń skoro pracuje w Austrii ponad 3 lata. Powiedzieli mu, że ma iść w Polsce na bezrobotne, jak to prawne wygląda czy jest możliwość odzyskania bezrobotnego, proszę o pomoc pozdrawiam

 14. Dodał: DREJA MICHAŁ - 10 February 2016 23:25

  Witam pracuje 7 Lat w Austrii co rok nie było problemów z meldowaniem się na AMS i brania zasiłku na konto w tym roku zarejestrowałem się 18.12.20015 i wyrejestrowałem się 9.1.2016 i poinformowali mnie że mam załatwić zasiłek w polsce jak to się załatwia proszę o radę na mejla michaldreja@o2.pl lub nr Tel. 0650-8630-577 lub polski 509-205-325 czekam na wiadomość MAJKEL KLAGENFURT

 15. Dodał: Marta Kalinowska - 30 April 2016 21:39

  Pracowałam u kazahstanczyka mającego firmę w Austrii nie wypłacili mi ani grosza gdzie sie udać żeby załatwić zwrot zarobionych pieniędzy b.proszę o pomoc

 16. Dodał: Auslander - 28 July 2016 15:33

  Przedeszystkim musicie byc zameldowani na stale w Austrii a nie w polsce.
  Jak ktos zamelduje sie na stale i wymelduje w poslce to wtedy po odpracowaniu kolejny raz ilus tam tygodni moze sie ubiegac o bezrobocie w AMS. Pamietajcie Dauerhaftes Wohnsitz nie Nebenwohnsitz i czytajcie umowy najmu.Bo od tego bedzie zalezalo czy dostaniecie bezrobotne w bezirkamcie musza wam wystawic Meldezettel.

 17. Dodał: Elżbieta Klecha - 20 September 2016 19:56

  Witam mąż pracowal legalnie w Austrii od maja 2011 roku. W lipcu 2015 dostal zawal serca. Do tej pory byl na zwolnieniu pobieral zasilek chorobowy. Czy ma szanse na rente chorobowa i czy bedzie musial orzebywac dalej w Austri czy moze byc juz w Polsce.

 18. Dodał: Tomek - 20 February 2017 23:04

  Witam. Pracuje w Austrii od 2011 roku. Jednak umowe o prace mam w Polsce lecz podatki płace w Austrii. Za kilka dni zostane ojcem i jestem ciekawy czy należa mi się jakieś świadczenia? Dziękuję

 19. Dodał: Kozłowski Rafał - 29 March 2017 17:52

  Witam pracuję w Austrii od grudnia 2016,mam umowę w Polsce ale składki i podatki płacę w Austrii.Czy należy mi się zasiłek rodzinny?Moja żona wychowuje w Polsce dzieci i nie pobiera żadnych pieniędzy proszę o szybką odpowiedz.

 20. Dodał: Kieć Anna - 4 May 2017 14:53

  Witam mój mąż pracuje w Austrii ja będę miała operację w Polsce czy w Austrii przysługuje mężowi opieka płatna na żonę i ewentualnie ile dni ? z góry dziękuje

 21. Dodał: Grażyna - 10 May 2017 22:15

  Mam pytanie gdzie złożyć skargę jeżeli urząd wypłaca za mało Familienbaihilfe od 9 lat miałam wypłacane tak jak należy a od 2017 płacą dużo mniej czy ktoś wie czy się stawki zmieniły może

 22. Dodał: Damian Tomala - 21 August 2017 19:59

  Witam mam pytanko.2 m-ce temu urodziły mi sie blizniaki i jak zona pojechała rodzic i muiałem zostac z 5 letnim synem uzyskałem opieke nad synem od rodzinnego lekarza w PL i nie zostało mi to wypłacone bo ponoc w AT maja inne waunki(chca jakies swiadczenie ze zona w tym czasie była w szpitalu,ile syn ma lat itd)czy jest to jakis formularz czy mam isc ponownie do tego samego lekarza który nie jest w stanie mi to wydac po niemiecku.Oni rzadaja zeby było to w j.niemieckim a ja dostałem L4

 23. Dodał: Ola - 18 September 2017 13:07

  Witam, mam pytanie odnośnie zasiłku rodzinnego w Austrii. Mąż pracuje w Austrii i tam jest zameldowany, ja z dziećmi jestem w Polsce gdzie pracuje. Złozylismy wniosek na zasilek dla dzieci w Austrii. Jak długo będziemy czekać na decyzje?

 24. Dodał: Beata - 18 September 2017 19:21

  Witam ! Mój mąż pobiera rodzinne w Austri , moja jedna córka zaczęła studia ale ich nie zaliczyła a rodzinne nadla było przyznawane co w takiej sytuacji ( owa sytuacja trwała rok ) pozdrawiam

 25. Dodał: Andrzej - 9 December 2017 21:32

  witam
  Mam pytanko może ktoś wie
  Pracuje legalnie w Austrii mam dwie córki
  Jedna chodzi do szkoły podstawowej
  Druga robi studia z zawodem
  Złożyłam papiery na zasiłek dostałam wyrównanie na obie ale od września dostaję tylko na tą młodszą
  Może ktoś wie dlaczego żadnej informacji nie dostałem z Finanzamtu
  Pozdr

 26. Dodał: Agnes - 13 December 2017 18:48

  Pracuję z mężem w Austrii. Młodszy syn jest z nami i chodzi do szkoły. Starszy jest w Polsce i też chodzi do szkoły. Czy należy mu się rodzinne? W Polsce nie pobieramy żadnych świadczeń.

 27. Dodał: Marta - 23 August 2018 12:42

  Witam
  Mój mąż pracuje w Austrii mamy jedno dziecko na które nie dostajemy zasiłki w Polsce ze względu na duży dochód. Czy należy się córce zasilek z Austrii

 28. Dodał: Isabela - 30 November 2018 12:15

  Dzień dobry. Pracuje w Austri jestem zatrudniona na 11 godzin tygodniowo i nam pytanie czy przysługuje mi socjal dofinansowanie na zycie?? Mam mieszkanie na siebie ale mieszkam z przyjacielem i on jest też zameldowany u mnie.

 29. Dodał: JABALI DANUTA - 15 March 2019 18:07

  Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące rodzinnego -mam własną działalnosc w Austrii czy jeżeli ją zawieszę będę sie mogła starać o rodzinne dla dzieci oczywiście za okres przed zawieszeniem działalności?

 30. Dodał: Banaczek Roman - 10 August 2019 11:44

  Witam , w polsce mam rente z tytułu częściowej niezdolności do pracy . Obecnie pracuję w Austrii czy przysługuje mi zasiłek chorobowy ?.

 31. Dodał: Ziembinska - 20 November 2019 15:41

  Dzień dobry,mam takie pytanie.Mam własną działalność gospodarczą w Austrii,w przyszłym roku w lutym czeka mnie operacja, jakie dokumenty muszę złożyć żebym mogła chorować w Polsce.

Dodaj komentarz

  
  

Tags

rodzinne w austrii, zasiłek rodzinny w austrii, pomoc socjalna w austrii, świadczenia socjalne w austrii, świadczenia rodzinne w Austrii, rodzinne austria, zasiłki rodzinne w austrii, zasiłki w austrii, zasiłek rodzinny austria, zasiłki socjalne w austrii, chorobowe w austrii, rodzinne w austrii dokumenty, rodzinne w austri, zasilek rodzinny w austrii, świadczenia socjalne austria, świadczenia rodzinne austria, pieniądze na dziecko w austrii, zasiłek na dziecko w austrii, minimum socjalne w austrii, socjalne w austrii, zasilki w austrii, rodzinne w wiedniu, zasilek rodzinny austria, praca wieden polonika, zasiłek rodzinny z austrii, warunki socjalne w austrii, zasiłek socjalny w austrii, pomoc socjalna w wiedniu, austria pomoc socjalna, świadczenia socjalne w polsce, becikowe w austrii, zasilek w austrii, najniższa emerytura w austrii, dodatki socjalne w austrii, austria zasiłek rodzinny, zasilki socjalne w austrii, AUSTRIA-ZASILEK RODZINNY, zasilki chorobowe w austrii, austria-pomoc socjalna, kindergeld w austrii 2016, zasiłek w austrii, bezrobocie w austrii 2016, ile chorch w austrii, czy jak sie pojedzie do Austrii z Polski to obowiazuje w Austrii kwarantanna, druk U2 z Austrii gdzie znalesc, kiedy płaci ams, jak załatwić austrii Anmeldebestätigung, jak napisac wypowiedzenie mieszkania w Austri, coronawirus w austrii, druki dla bezrobotnych austrią, portl poloni w austrii, jak dlugo czeka sie na odpowiedz z bezrobotnego w austrii