408666943_bf018d510b.jpg Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania Nr 15 w Ambasadzie RP w Wiedniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Zasady udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, określone są ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.).

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 czerwca 2009 r.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców składa się:
1.ustnie – WK Ambasady RP w Wiedniu, 1130 Wien Hietzinger Hauptstrasse 42b
2.pisemnie –  WK Ambasady RP w Wiedniu, 1130 Wien Hietzinger Hauptstrasse 42b
3.telefonicznie – 0043 1 870 15 128, 0043 1 870 15 138, 0043 1 870 15 115,
0043 1 870 15 129
4.telefaksem – 0043 1 870 15 136
5.pocztą elektroniczną – konsul@botschaftrp.at
6.poprzez elektroniczny serwis rejestracji wyborców –
https://secure.e-konsulat.gov.pl/wybory (należy wybrać z listy kraj – Republika Austrii)

W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz numer ważnego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:
– obywatel polski, który:
1.najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2.nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3.nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
4.nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1.najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2.zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
3.został ujęty w stałym rejestrze wyborców,
4.nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach – kapitanowie statków.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborcy – zarówno obywatele polscy, jak i obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, wpisani do stałego rejestru wyborców, stale zamieszkali w kraju, zamierzający głosować za granicą mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca swego zamieszkania.

Wyborcy, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 5 czerwca 2009 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Informacja wyborcza w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej Ambasady RP w Wiedniu www.wien.polemb.net w zakładce Informacje Konsularne – Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags