Zapraszamy młodzież polskojęzyczną do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu „Być Polakiem”

Jeśli masz 9 – 25 lat, znasz polski ale żyjesz za granicą, lubisz Polskę i chcesz w nagrodę przyjechać do Ojczyzny, prześlij pracę pisemną lub multimedialną na jeden z tematów:

– grupa 1. (9 – 10 lat): Tajemnica rodzinnej pamiątki.
– grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka).
– grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia.
– grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.
– grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…

Aby wziąć udział w Konkursie musisz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać swoją pracę zgodnie z Regulaminem. Zapoznaj się z tematami prac w swojej grupie wiekowej i do 28 lutego 2013 r. podziel się z nami swoimi pomysłami. Decyduje data stempla pocztowego.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala wręczenia nagród w Zamku Królewskim w Warszawie!

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Dla podtrzymania tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski został ogłoszony Konkurs „Być Polakiem”.
§ 2
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja „Świat na Tak”.
§ 3
Cele Konkursu:
1. Uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej.
2. Poznanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
3. Kultywowanie języka polskiego.
4. Określenie swojej roli jako Polaka w kraju zamieszkania.
5. Ukazanie bogactwa dwukulturowości.

II. Warunki uczestnictwa
§ 4
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.
§ 5
Prace konkursowe będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
 9 – 10 lat
 11 – 12 lat
 13 – 15 lat
 16 – 19 lat
 19 – 25 (studenci)

§ 6
Tematy prac konkursowych:
– grupa 1. (9 – 10 lat): Tajemnica rodzinnej pamiątki.
– grupa 2. (11 – 12 lat): List do Starego Doktora (Janusza Korczaka).
– grupa 3. (13 – 15 lat): Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia.
– grupa 4. (16 – 19 lat): Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika.
– grupa 5. (studenci, do 25 roku życia): Odblaski polskości…

§ 7
Formą prac konkursowych są:
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp;
prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami;
• multimedialne formy przekazu np. prezentacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej lub zawierające polskie tłumaczenie.
§ 8

1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., docx.) nie mogą być dłuższe niż
10 000 znaków i przekraczać 4 stron formatu A4, pisanych czcionką 12. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
2. Prace multimedialne nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te mogą być przesłane
w formatach .divx, .mov, .avi , .flv, .wmv, .mpeg, .asf.mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 20 slajdów.

§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• elektroniczny na adres k.majak@swiatnatak.pl z podaniem w temacie maila tytułu Konkursu „Być Polakiem”;
• na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD;
• w formie papierowej
na adres: Fundacja „Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”.
§ 10
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji www.swiatnatak.pl
§ 11
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2013 r.
§ 12
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod koniec kwietnia 2013 r.
§ 13
Podstawowym kryterium formalnym przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, z których się korzysta.
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa.
§ 14
Nagrody w Konkursie:
• pobyt edukacyjno – kulturalny w Polsce – czerwiec 2013 r.;
• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

III. Postanowienia końcowe
§ 15
W przypadku publikacji prac konkursowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich skracania
i redagowania.
§ 16
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji „Świat na Tak”.
§ 17
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kalendarz:

29 września 2012 r.Robocze spotkanie organizatorów Konkursu

28 lutego 2013 r. Końcowy termin nadsyłania prac

11 ¬– 14 kwietnia 2013 r. Eliminacje – obrady Jury

31 maja 2013 r. Uroczysta Gala Finałowa IV edycji Konkursu „Być Polakiem”*

1 – 4 czerwca 2013 r. Dłuższy weekend w Polsce (Niespodzianka)*

* – decyzja zapadnie po przyznaniu środków przez MSZ w lutym 2013r.

  


  
  
  

KomentarzeDodaj komentarz

  
  

Tags