SZKOŁA W AUSTRIIWydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotowal poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii.zawiera on przydatne informacje dotyczace m.in. prawa pobytowego,pracy i podatkow, swiadczen socjalnych , sluzby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowcow i posiadaczy samochodow.

1.1.Organizacja systemu szkolnictwa

System szkolnictwa w Austrii pozostaje pod nadzorem państwa. Decyzje w sprawach dotyczących edukacji należą przede wszystkim do Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Minoritenplatz 5, 1014 Wien, Tel.+431/531 20 0, www.bmukk.gv.at).

W Austrii edukacja jest obowiązkowa od 6 do 15 roku życia (Unterrichtspflicht). Wszystkie dzieci, które przebywają na terenie Austrii przez przynajmniej 1 semestr, objęte są obowiązkiem szkolnym. Zapisy do większości szkół w Austrii trwają w lutym i marcu. Wcześniej dzieci mogą chodzić do przedszkola (Kindergarten) lub na rok przed rozpoczęciem normalnej szkoły chodzić do tzw. Vorschule. Obowiązek szkolny kończy się po 9 latach nauki. W 2009 roku wprowadzono w Wiedniu obowiązkową „zerówkę”, czyli rok w przedszkolu mający przygotować do edukacji szkolnej. Żeby zapisać dziecko do szkoły rodzić powinien osobiście stawić się w szkole z dzieckiem na rozmowę kwalifikacyjną. Wymagane dokumenty:

 • Poświadczenie zameldowania  (Meldezettel),
 • świadectwo urodzenia (Geburtsurkunde),
 •  poświadczenie obywatelstwa (Staatsbürgerschaftsnachweis),
 •  numer ubezpieczenia (Sozialversicherungsnummer) oraz
 • poświadczenie o wyznaniu religijnym (Religionnachweis).

W szkołach podstawowych, ogólnokształcących szkołach średnich i szkołach politechnicznych prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla przybyłych do Austrii dzieci, które nie mówią jeszcze po niemiecku.

Szkolnictwo podzielone jest na 3 etapy nauki:

 • 1 etap /Volksschule/ – jest to szkoła podstawowa, uczęszczają dzieci, które ukończyły 6  lat, nauka trwa 4 lata;

Po zakończeniu szkoły podstawowej po określeniu zdolności ucznia i ustaleniu drogi dalszej edukacji uczniowie mogą wybrać średnią szkołę ogólnokształcącą (AHS Allgemeinbildende Höhere Schule) lub niższe szkoły średnie (Hauptschule)

 • 2 etap – jest to system szkół średnich podzielonych na dwa poziomy:

a) niższe szkoły średnie /Hauptschule/. Trwają one 4 lata i  ich zadaniem jest nauka konkretnego zawodu. Najlepsi uczniowie maja możliwość w czasie trwania nauki przeniesienia się do AHS.

b) średnia szkoła ogólnokształcąca  (AHS) dzieli się  na dwa czteroletnie „stopnie (Stufe). Po ukończeniu pierwszego stopnia można pozostać w gimnazjum  lub podjąć naukę w innym rodzaju szkoły.  Edukacja w AHS jest zakończona egzaminem maturalnym, który składa się z 3-4 egzaminów pisemnych i ustnych. Matura w Austrii oznacza to samo, co przyjęcie na studia.

 • 3 etap – szkoły wyższe, które dzielą się na:

a) uniwersytety tradycyjne,

b) uniwersytety artystyczne,

c) wyższe szkoły zawodowe.

W zasadzie nie ma egzaminów wstępnych, brane są pod uwagę świadectwa maturalne, ale na niektórych kierunkach wyznaczane są egzaminy dopuszczające lub testy predyspozycji. Polska matura jest uznawana, podobnie jak zdany już egzamin na polską uczelnię (w przypadku chęci przeniesienia się). Wymagana jest znajomość języka niemieckiego (certyfikat: Zertifikat Deutsch lub Zentrale Oberstufenprüfung), dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty), świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia ostatniego roku szkoły w oryginale z tłumaczeniem przysięgłym.

1.2.Nauczanie języka polskiego w austriackich szkołach państwowych.

W Austrii istnieje możliwość nauki języka polskiego w austriackich szkołach państwowych jako program fakultatywny w ramach szkolnictwa obowiązkowego. Program jest prowadzony w 32 punktach (szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich):

 • Wiedeń – 3 nauczycielki (p.Dagmara Miedzińska, [email protected], tel.+43/676 566 82 63, p.Halina Kubisiak, tel. +43/699 100 51 823, p.Barbara Niemirowicz, tel. +43/699 118 78 590,
 
 • Dolna Austria – nauczycielka p.Marzanna Danek-Hnelozub, tel.+432235/43 085 po godz.20.00, kom. +43/681 1075 5910, mail:[email protected]
 
 • Górna Austria – nauczycielka p.Małgorata Szczerek, tel.+43/699 106 602 88,
 
 
 • Graz (Styria) – nauczycielka p.Małgorzata Alajbegović, tel.+43/660 408 4630,
 
 • Burgenland – nauczycielka p.Marzanna Danek-Hnelozub, tel.+43/2235/43 085 po godz.20.00, kom. +43/681 1075 5910, mail:[email protected]
 

Nauka odbywa się na zasadzie dobrowolności i jest bezpłatna, wynagrodzenie nauczycieli oraz zakup podręczników są finansowane przez austriackie ministerstwo edukacji. Wymiar zajęć z nauki języka ojczystego wynosi od 2 do 6 godzin tygodniowo, najczęściej są to dodatkowe godziny nauki po południu. Zajęcia prowadzone są w formie nieobowiązkowych ćwiczeń lub jako przedmiot nadobowiązkowy. W przypadku formy nieobowiązkowych ćwiczeń w świadectwie szkolnym na koniec roku odnotowany jest tylko fakt uczestniczenia w zajęciach bez oceny. Natomiast w przypadku formy zajęć jako przedmiot nadobowiązkowy w świadectwie szkolnym, odnotowywany jest fakt uczestniczenia w zajęciach wraz z oceną. Bliższe informacje można otrzymać w dyrekcjach szkół, do których uczęszczają dzieci.

 

Od 2008 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka polskiego jako języka obcego (kontakt p.Dagmara Miedzińska, [email protected], tel. +43/ 676 566 82 63).

 

Ponadto w Karyntii i Tyrolu prowadzone są tzw. „szkółki niedzielne” języka polskiego:

 •  w Klagenfurcie – nauczycielka p.Katarzyna Kubiak-Jansche, tel.+43/664 204 78 71,
 • w Innsbrucku – nauczycielka p.Katarzyna Trenkwalder-Sobiecka, tel.+43/650 206 97 91.

 

Od 2008 roku w Wiedniu działa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, posiadający uprawnienia do prowadzenia w języku polskim studiów wyższych na terenie Austrii na 3 kierunkach:

 • Stosunki międzynarodowe,
 •  Administracja,
 •  Zarządzanie,

oraz studia podyplomowe na kierunku : Międzynarodowe Studia Menedżerskie.

 

Kontakt: Pani Marta Adamczyk- Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wiedniu, tel.+48 607 107 490

1.3.Szkolny Punkt Konsultacyjny

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu – Punkt pracuje od 1979 roku w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego, historii Polski, wiedzy obywatelskiej i geografii Polski oraz kształcenia zintegrowanego w klasach młodszych. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu lub w soboty (dla dzieci młodszych). Nauczanie jest bezpłatne.

Przy zapisie należy złożyć:

 • zaświadczenie potwierdzajże realizację przez dziecko obowiązku szkolnego w Austrii
 •  kopię dokumentu tożsamości dziecka oraz rodzica lub opiekuna, (wymagany jest numer PESEL dziecka lub w przypadku posiadania obcego obywatelstwa numer paszportu)
 • kopię zameldowania,
 • wypełnioną ankietę, którą można otrzymać w szkole lub na stronie internetowej,
 • osoby zainteresowane nauką religii składają dodatkowo deklarację w tej sprawie przy zapisie lub na początku września.

 

 
Adres: c/o Kollegium Kalksburg, 1230 Wien, Promenadeweg 3.
tel. +431/888 41 58 181,
fax +431 888 41 58 60
e-mail : [email protected]
www.szkolapolska.org

1 thought on “SZKOŁA W AUSTRII

 1. Witam.mam pytanie ponieważ nie dawno słyszałam że istnieje coś takiego jak kurs l=plus szkoła z zawodem i trwa to dwa lata czy istnieje coś takiego na Górnej Austrii czy to tylko mity proszę o kontakt w tej sprawie

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować